Zmiany terminów przyjmowania wniosków 500+

Od 1 lutego br. można składać drogą elektroniczną wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres. Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia br.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, czyli w każdym przypadku do 31 maja, jednak nie wcześniej, niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej, prawo do świadczenia ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Świadczenia wychowawcze wypłacane są w okresach miesięcznych - w mieście stołecznym Warszawie w ciągu czterech ostatnich dni roboczych miesiąca.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną już od dnia 1 lutego br. Wnioski w wersji tradycyjnej papierowej przyjmowane będą od 1 kwietnia br. w pokoju nr 18 w budynku przy ul. Franciszka Klimczaka 4.

Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodu, po spełnieniu wszystkich ustawowych przesłanek.

 • Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca (w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego), albo
 • opiekunowi faktycznemu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim;

 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  – na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  – w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  - jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  – na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  – na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
  – w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  - z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  informacje o jednostce

Pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie w Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą. Bez znaczenia zatem pozostaje fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy posiadania formalnego meldunku w Polsce. W przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Organ właściwy może weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości, co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie, w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/EOG/Szwajcarii jednocześnie.


Jak i gdzie złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze

Wniosek można złożyć:

- od 1 lutego:

 • w formie elektronicznej (przez Internet) za pomocą:
  - ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej „Emp@tia” na stronie empatia.mpips.gov.pl (niezbędny tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  - elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – pz.gov.pl (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  - PUE ZUS czyli Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  - systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość.

- od 1 kwietnia:

 • w formie papierowej: w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów w godzinach pracy urzędu, budynek B, ul. Klimczaka 4, parter, pokój 18
 • pocztą tradycyjną.
 • przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja zostanie wydana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego. Organ właściwy lub wojewoda prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 • W przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie, dotychczasowy organ właściwy będzie przekazywał daną decyzje lub informację o przyznanym świadczeniu wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na aktualne miejsce zamieszkania tej osoby, w celu dalszej realizacji wypłaty świadczeń.
 • Wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco, w terminie ostatnich czterech dni roboczych miesiąca.
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest obowiązana do jego zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

  Więcej informacji na temat świadczeń znajdziecie Państwo na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-spoleczne-i-zdrowotne/polityka-spoleczna/swiadczenia-rodzinne